Algemene Voorwaarden Consumenten PriveOber

Artikel 1. Definities

PriveOber: Gevestigd te Breda handelend onder FestiSquad B.V. KVK 92110290 met leveringsvestigingen in te weten: Amsterdam, Breda, Utrecht, Heerlen, Tilburg, Eindhoven, Rotterdam, Den Haag, Enschede, Nijmegen, Groningen en Maastricht. Gespecialiseerd in het uitzenden van obers voor particulieren of eenmalige zakelijke opdrachten.

 

www.priveober.nl
De website van het PriveOber concept.

PriveOber:
Een persoon aangesloten bij de werknemerspool van PriveOber.

Opdrachtgever:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een project door PriveOber laat uitvoeren

Project:
Het organiseren, begeleiden, uitvoeren, en adviseren van evenementen, feesten congressen, openingen, banqueting, partijen, recepties en andere aanverwante activiteiten

Uitvraagformulier:
Een door PriveOber aan de opdrachtgever middels www.priveober.nl aangeboden formulier, waarop de Opdrachtgever zelf de locatie, datum, aan tal PriveObers, aanvang van het project en de geschatte uren aan kan geven.

Urenstaat:
Een door PriveOber verstrekt formulier waarop de opdrachtgever het werkelijke totale aantal gewerkte uren (na aftrek van overeen gekomen pauze) van de PriveOber(s) tijdens een project vermeldt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van en gebondenheid aan deze algemene voorwaarden

Lid 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen PriveOber en de

opdrachtgever voor zover deze betrekking hebben op projecten en voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van

deze voorwaarden zijn afgeweken.

Lid 2 Alle offertes, ongeacht de wijze waarop deze worden aangevraagd zijn vrijblijvend van aard.

Lid 3 De opdrachtgever met wie eerder op grond van deze algemene voorwaarden een overeenkomst is aangegaan, wordt

geacht met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle daarna overeengekomen tussen PriveOber en

de opdrachtgever in te stemmen.

Lid 4 PriveOber is niet gebonden aan algemene voorwaarden, gehanteerd door de opdrachtgever indien en voor zover die afwijken van de algemene voorwaarden van PriveOber.

Lid 5 Indien enig beding uit deze voorwaarden vernietigd wordt, blijven de overige bedingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht. In dat geval worden partijen geacht in overleg te treden teneinde een vernietigd beding te converteren in een geldig beding, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van het vernietigd beding in acht dient te worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud van de projectovereenkomst

Lid 1 Aan de hand van een uitvraag van de opdrachtgever brengt PriveOber een offerte uit die na schriftelijke goedkeuring door de opdrachtgever gelijk geldt als projectovereenkomst. In een projectovereenkomst worden o.a. de NAW-gegevens, betalingstermijn, uurtarief, reiskosten en de wijze van betaling vermeld .

Lid 2 De projectovereenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever een uitvraag heeft geplaatst bij PriveOber en deze heeft bevestigd door middel van de link in de door PriveOber toegezonden bevestigingsmail . Uitvragen dienen geplaatst te worden door middel van het uitvraagformulier op www.priveober.nl.

Lid 3 Indien bij de totstandkoming van de projectovereenkomst de duur van het project niet exact is, is PriveOber niet gebonden aan de geschatte prijsopgave, zoals vermeld in de offerte. De prijsopgave is namelijk slechts een indicatie.

Artikel 4. Projectprijs en projectduur

Lid 1  De opdrachtgever dient het uitvraagformulier te hebben ingevuld en ter hand gesteld aan PriveOber.

Lid 2 Het precieze tijdstip van de aanvang van het project wordt nader overeengekomen tussen de opdrachtgever en PriveOber. De duur van het project en het eventueel inzetten van meer dan het aantal gevraagde PriveObers wordt nader overeen gekomen tussen opdrachtgever en PriveOber.

Lid 3 Indien er een overschrijding plaatsvindt van de door de opdrachtgever op het uitvraagformulier vermelde duur van het project dan wel het aantal in te zetten PriveObers, wordt de projectprijs naar evenredigheid verhoogd.

Lid 4 Voor een project binnen de gemeente grenzen van de leveringsvestigingen zoals genoemd in Artikel 1 worden minimaal vier uren per medewerker in de projectprijs doorberekend, ook al duurt het project korter.

Lid 5 Voor een project buiten de gemeente grenzen van de leveringsvestigingen zoals genoemd in Artikel 1 worden minimaal zes uren per medewerker in de projectprijs doorberekend, ook al duurt het project korter.

Lid 6 PriveOber heeft het recht om minimaal één maal per jaar de uurtarieven van haar projectmedewerkers te verhogen. Verhogingen van de uurtarieven worden te allen tijde vooraf schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

Artikel 5. Annulering van een projectovereenkomst

Lid 1 Indien de opdrachtgever de projectovereenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert (eenzijdig beëindigt) is de opdrachtgever aan PriveOber een schadevergoeding verschuldigd voor de door PriveOber gemaakte kosten. Deze vergoeding wordt minimaal vastgesteld op de volgende forfaitaire bedragen.

  • Annulering meer dan 120 uren (5 etmalen) voor het project: 10% van de projectprijs
  • Annulering tussen 48 en 120 uren (2 – 5 etmalen) voor het project: 30% van de projectprijs
  • Annulering tussen 48 en 24 uren (1 -2 etmalen)  voor het project: 60% van de projectprijs
  • Annulering bij 24 uur of minder voor het project: 100% van de projectprijs
  • Onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever om, als de werkelijke schade hoger blijkt te zijn, het meerdere te betalen

Lid 2 De opdrachtgever dient schriftelijk via email en telefonisch te annuleren. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij PriveOber.

Artikel 6. Wijze van facturering

Lid 1 De facturen van PriveOber worden opgemaakt aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord gegeven urenstaten.

Lid 2 Zodra de opdrachtgever de urenstaten heeft ondertekend kan er in de urenstaat geen wijzigingen meer worden aangebracht.

Lid 3 De opdrachtgever of contactpersoon van de PriveOber is verplicht de urenstaat na afloop van het project te onderteken tezamen met de PriveOber(s) en de urenstaat aan de PriveOber mee te geven en een kopie te behouden.

Lid 4  Bij verschillen tussen de urenstaat in het bezit van PriveOber en de door opdrachtgever behouden exemplaar, geldt het exemplaar van de opdrachtgever.

Lid 5 PriveOber houdt zich het recht voor de factuur te berekenen op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden van het betreffende project, indien opdrachtgever niet of niet volledig aan de in leden 2 t/m 4 van dit artikel gestelde verplichtingen voldoet. De feiten en omstandigheden worden alsdan vastgesteld onder meer op aangegeven van de PriveOber(s).

Artikel 7. Betaling

Lid 1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de factuur van PriveOber binnen de, op de factuur aangegeven, betalingstermijn wordt voldaan. Betaling dient te geschieden door middel van overschrijving van het op de factuur vermelde bedrag en op de factuur vermelde bankrekening.

Lid 2 Indien de facturen op enige wijze niet of pas op later tijdstip door de relatie worden betaald, houdt PriveOber zich het recht voor om de wettelijke rente te berekenen over de openstaande vorderingen, als omschreven in artikel 6:119a BW.

Lid 3 PriveOber is gerechtigd om een voorschot te vragen ten bedrage van 100% van het begrote bedrag, dat uiterlijk 48 uur voor aanvang van het project betaald moet worden.

Lid 4 In geval van verzuim is de opdrachtgever verplicht tot betaling van de wettelijke rente bij handelstransacties, als omschreven in artikel 6:119a BW

Lid 5 Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd indien en zodra deze in verzuim is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitaire vastgesteld op 2 punten van het zogenaamde liquidatietarief dat door de rechterlijke instanties wordt gehanteerd en dat van toepassing is op het opeisbare bedrag.

Lid 6 PriveOber houdt zich het recht voor om in geval van betalingsachterstand nieuwe projecten te weigeren of reeds uitgevraagde projecten te annuleren.

Lid 7 In geval afgesproken betalingstermijnen zijn overschreden houdt PriveOber zich het recht voor om, los van bovengenoemde maatregelen zoals hiervoor genoemd, bij nieuwe uitvragen de uurtarieven te verhogen.

Artikel 8. Klachten

Lid 1 Klachten terzake van de door PriveOber verrichte projecten of over de door PriveOber toegezonden facturen dienen binnen 6 (zes) dagen na verzenddatum van de betreffende factuur schriftelijk bij PriveOber kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

Lid 2 Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 9. Overmacht

Lid 1 Indien PriveOber.nl ten gevolge van overmacht de overeenkomst blijvend of tijdelijk niet kan nakomen is PriveOber niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever daardoor lijdt.

Lid 2 Onder overmacht wordt mede begrepen: natuurverschijnselen waardoor de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm, overstroming en ernstig noodweer; ernstige verkeersstagnaties en andere stremmingen in het vervoer; beperking op stopzetting van de levering van nutsbedrijven van water, gas of elektriciteit; ongevallen, stakingen, uitsluiting, acties van vakbonden, maatregelen van overheidswege die niet voorzien waren en andere omstandigheden die buiten de invloedsfeer van PriveOber liggen.

Lid 3 In geval van overmacht heeft PriveOber het recht om de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk buitenrechtelijk te ontbinden zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Lid 1 PriveOber is aansprakelijk voor juiste afdracht van de verschuldigde loonbelasting en premies voor haar PriveObers, die door PriveOber op projecten worden ingezet. PriveOber vrijwaart  de opdrachtgever dienaangaande voor aanspraken van de belastingdienst of uitvoeringsinstellingen.

Lid 2 PriveOber is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van handelen of nalaten van een van haar PriveObers, tenzij te wijten aan opzet of grove schuld. De opdrachtgever dient zich voor deze aansprakelijkheid zo nodig te verzekeren.

Dit geldt dus ook voor schade die een PriveOber van PriveOber toebrengt aan derden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij die schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de betreffende PriveOber.

Lid 3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die PriveObers van PriveOber lijden op gelijke wijze als een werkgever in Nederland aansprakelijk is voor schade aan een bij hem in dienst zijnde medewerker. De opdrachtgever dient zich zo nodig tegen deze aansprakelijkheid te verzekeren.

Lid 4 In geval PriveOber wordt aangesproken voor schade waarvoor de opdrachtgever op grond van de hierboven genoemde leden aansprakelijk is, zal de opdrachtgever PriveOber hiervoor vrijwaren.

Lid 5 Mocht PriveOber ondanks bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen door de rechter toch aansprakelijk worden geacht, dan wordt de aansprakelijkheid voor die schade in elk geval beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs en zal nimmer hoger kunnen zijn dan het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van PriveOber in voorkomend geval uitkeert.

Artikel 11. Selectie van medewerkers

Lid 1 Bij de selectie van de PriveOber(s) neemt PriveOber de uiterste zorgvuldigheid in acht. PriveOber is geheel vrij in de keuze van haar PriveOber(s). PriveOber(s) die op projecten van opdrachtgever ingezet worden zitten in de PriveOber pool van PriveOber.

Lid 2 PriveOber ziet er op toe dat alle PriveObers er verzorgd uitzien en voldoen aan de eisen die redelijkerwijs mogen worden gesteld aan PriveObers in de gastvrijheidsbranche.

Lid 3 De opdrachtgever is gehouden zich ervan te vergewissen voor of onmiddellijk na de aanvang van de werkzaamheden of de PriveOber(s) aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoen.

Lid 4 Indien een of meerdere PriveOber(s) zich niet gedragen of niet voldoen aan de verwachting van de opdrachtgever dient deze onverwijld, binnen maximaal 3 uur na de constatering, dit telefonisch te melden aan PriveOber. In een dergelijk  geval is de opdrachtgever slechts gehouden PriveOber de door PriveOber aan de PriveOber(s) verschuldigde beloning tot dat moment, vermeerderd met het werkgeversdeel van de sociale lasten en premieheffing, te betalen.

Artikel 12. Kleding, verzorging van en omgang met PriveObers

Lid 1 de PriveObers dragen allen uniforme kleding. Deze houdt in:

Dames: zwarte rok tot op de knieën of pantalon, zwart gilet, wit overhemd, zwarte panty, sjaal en zwarte schoenen;

Heren: zwarte pantalon, zwart gilet, zwarte sokken, wit overhemd, zwarte strik en zwarte schoenen.

Lid 2 Indien de opdrachtgever andere kleding wenselijk acht, dient de opdrachtgever die kosteloos ter beschikking te stellen aan de medewerkers. Indien PriveOber(s) andere dan de PriveOber-kleding dienen te dragen is dat alleen toegestaan wanneer het dragen van die kleding niet in strijd is met de goede zeden en de gebruikelijke normen. Bovendien dient de kleding te voldoen aan de redelijkerwijs te stellen veiligheidseisen, zoals brandwerend.

Lid 3 De opdrachtgever dient ten behoeve van de PriveOber(s) een afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen waarin de PriveOber(s) zich kunnen omkleden en zij hun kleding achter kunnen laten zonder het risico van diefstal of beschadiging.

Lid 4 De opdrachtgever zal naar redelijkheid de PriveOber(s) kosteloos voorzien van alcoholvrije dranken, en, indien het project valt binnen de tijden waarop gebruikelijk maaltijden worden genuttigd, de PriveOber(s) kosteloos voorzien van maaltijden.

Artikel 13. Rechtstreekse arbeidsverhouding

Lid 1 Indien de opdrachtgever binnen één jaar na afloop van enig project een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat met één of meer van de PriveOber(s) van PriveOber.nl betaalt de opdrachtgever een forfaitaire bijdrage van € 500,- per PriveOber exclusief BTW.

Lid 2 Het is de opdrachtgever dus niet toegestaan een of meerder PriveOber(s) van PriveOber, buiten PriveOber te benaderen voor gelijksoortige werkzaamheden.

Artikel 14. Veiligheid

Lid 1 De opdrachtgever is jegens PriveOber verplicht de PriveOber(s) tegen gevaar voor schade aan lijf, eerbaarheid en goederen te beschermen zoals redelijkerwijs gevorderd kan worden. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de inrichting van de lokalen waar de werkzaamheden worden verricht , de werktuigen en gereedschappen waarmee de PriveOber(s) moeten werken voldoen aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarbij behorende regelingen.

Lid 2 Indien de opdrachtgever deze veiligheidsnormen niet nakomt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen ervan en, indien PriveOber zou worden aangesproken, vrijwaart de opdrachtgever PriveOber voor deze.

Artikel 15. Vervoer en reistijdvergoeding

Lid 1 Het vervoer van de medewerkers van en naar de plaats van het project wordt, tenzij anders overeengekomen, georganiseerd door PriveOber.

Lid 2 De vervoerskosten, komen in geval van een project, voor de rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders wordt overeen gekomen.

Lid 3 De reistijdvergoeding van de leveringsvestigingen van PriveOber wordt per medewerker gefactureerd aan de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Lid 4 Indien de opdrachtgever niet kan voorzien in gratis parkeerruimte voor de voertuigen waarmee de PriveOber(s) naar het project komen, komen de parkeerkosten voor de rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16. Geschillen

Lid 1 Op alle overeenkomsten met PriveOber is het Nederlands recht van toepassing

Lid 2 In geval van een geschil tussen PriveOber en de opdrachtgever is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd en wel de rechter die jurisdictie heeft over de standplaats van PriveOber.